โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME สำหรับผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยแบ่งผู่สูงอายุ ออกเป็น 3 ช่วง ผู้สูงอายุแต่ละช่วง มีกำลังซื้อและความต้องการที่แตกต่างกัน

โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสินค้าและบริการที่ผู้สูงอายุต้องการ

  1. ธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้สูงอายุ
  2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
  3. ธุรกิจการดูแลฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย
  4. ธุรกิจให้บริการด้านนิติกรรมและการจัดการชีวิตให้ผู้สูงอายุ
  5. ธุรกิจผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ (devices and package)
  6. ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ช่วยดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ
  7. ธุรกิจบริการเกี่ยวกับทางการแพทย์
  8. ธุรกิจจัดการขยะที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
  9. ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงสำหรับผู้สูงอายุ – ทัวร์ผู้สูงอายุที่มีผู้ติดตามดูแลหรือ Care Giver ไปด้วย
  10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้สูงอายุ